UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data:
Porządek posiedzenia:

24 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00

posiedzenie Komisji Inwestycji i Rozwoju

komisja przeprowadzona zostanie zdalnie, pod adresem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQ4ZmZlNmEtYzVmYS00NWUwLWFlNDMtZWFkNjI2ZDA2NmI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22447f0aa1-78a0-48b9-9e9b-b763f311ab35%22%7d

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawy różne – zaopiniowanie wniosku.
Protokół: Prot. posiedz. Kom. Inwestycji i Rozwoju z dnia 24.11.2020.doc
Obecność: Lista obecności na posiedz. w dniu 24 listopada 2020 r..doc

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Inwestycji i Rozwoju - 24.11.2020
Wprowadził do BIP: Ilona Hołoszkiewicz
Data udostępnienia: 2021-01-14 12:07:04
Wytworzył: Ilona Hołoszkiewicz
Data wytworzenia: 2021-01-14
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Ilona Hołoszkiewicz
Data modyfikacji: 2021-07-14 14:30:56