UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót


WYBÓR ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH

W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Zawiadamiam, że z uwagi na zagrożenie związane z COVID-19 podjęto środki bezpieczeństwa w postaci zdalnych sesji Rady Miasta Olsztyna, które nie przewidują możliwości głosowania tajnego wskazanego w zapisach ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w Statucie Miasta Olsztyna i tym samym przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023.

Głosowanie takie będzie można przeprowadzić jedynie na sesji, która odbędzie się w systemie stacjonarnym.

W związku z powyższym głosowanie w sprawie wyboru  ławników do sądów powszechnych

w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 odbędzie się na najbliższej stacjonarnej sesji Rady Miasta Olsztyna.

 

Przewodniczący Rady Miasta

 Robert Szewczyk

 


O G Ł O S Z E N I E
w sprawie


NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA KADENCJĘ 2020-2023

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U.
z  2019 r., poz. 52 z poźn. zm)


Ogłaszam nabór uzupełniający kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023 do:

- Sądu Okręgowego w Olsztynie   – 17 osób,

- Sądu Rejonowego w Olsztynie   – 29 osób do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru.

Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 158 § 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art.158 § 1 i 3 ustawy):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być (art.159 § 1  ustawy):

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:

·         Biurze Rady Miasta, ul. Wyzwolenia 30, II p., pok. 211, w poniedziałki w godz. 8.00 -16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

·         na stronie internetowej: ww.bip.olsztyn.eu, w zakładach -Władze Miasta –Wybory ławników sądowych.

 

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § ustawy:

§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.

§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

§ 7a.Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika w Biurze Rady Miasta Olsztyna ul. Wyzwolenia 30, pok. 211 lub pobrać załączniki umieszczone na stronie internetowej: ww.bip.olsztyn.eu, w zakładach -Władze Miasta –Wybory ławników sądowych.

 

Termin do składania dokumentów mija 24 lutego 2020 r. (poniedziałek). Zgłoszenia kandydatów na ławników, które wpłyną do Rady Miasta Olsztyna po tym terminie pozostawia się bez dalszego biegu.

Decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenie kandydatury za pomocą przesyłki listownej będzie skuteczne tylko wtedy, gdy wpłynie faktycznie do Rady Miasta Olsztyna najpóźniej 24 lutego 2020 r.

Dokumenty naly składać w Biurze Rady Miasta ul. Wyzwolenia 30 pok. 211 (w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Biuro Rady Miasta 10-101 Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1.


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady Miasta  po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

 

24 lutego 2020 r.

jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia

 

W sprawie wymaganej dokumentacji odpowiednie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
89 527-55-06 Biura Rady Miasta Urzędu Miasta Olsztyna. 

            Przewodniczący Rady Miasta

               

                    (-) Robert SzewczykDOCX, 18,85 KB metryczka
DOC, 106,07 KB metryczka
DOC, 156 KB metryczka
DOC, 135,53 KB metryczka
DOC, 26.5 KB metryczka
DOC, 26 KB metryczka
DOCX, 20,50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Wybory uzupełniające Ławników Sądowych na kadencję 2020-2023
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-24 08:59:38
Wytworzył: Lidia Dawid
Data wytworzenia: 2020-01-24
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-11 11:18:53