UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny

 

1.   Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018. 1000 ze zm.) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Olsztyna jest Gmina Miasto Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.


2.   W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@olsztyn.eu


3.   Podstawy prawne przetwarzania:
-Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 9a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019. 506 ze zm.)
-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO).


4.  Informujemy, że dane osobowe będą:
a) przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 3,
b) przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą niszczone),
c) lub od czasu prawomocnego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.


5.   Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.


6.   Obszar objęty monitoringiem to ciągi komunikacyjne, wejścia do budynków Urzędu Miasta Olsztyna oraz ich bezpośrednie otoczenie.


7.   Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Klauzula informacyjna dla zbioru monitoring wizyjny
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-05-10 14:34:14
Wytworzył: Bartosz Pezowicz
Data wytworzenia: 2019-05-10
Odpowiedzialny: Wojciech Goljat
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-05-17 13:28:43