UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Otwarte dane

W celu ułatwiania dostępu do informacji publicznych, Urząd Miasta Olsztyna udostępnia je w postaci tzw. "otwartych danych", co wpisuje się w postanowienia ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352).

Informacje z sektora publicznego mogą podlegać dalszej komercyjnej lub niekomercyjnej eksploatacji, przez co mogą stanowić wartość dodaną w produktach i usługach. Pozyskiwana przez użytkowników informacja może podlegać procesowi agregowania i odpowiedniej organizacji, po to aby w wyniku przetwarzania (np. zestawiania z informacjami z innych źródeł, opracowywania i dostosowywania) doszło do stworzenia dóbr, produktów lub usług przeznaczonych dla dalszych użytkowników (użytkowników końcowych).

Proces tworzenia i udostępniania, przez Urząd Miasta Olsztyna, informacji w postaci otwartych danych, uregulowany został w Zarządzeniu nr 544 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz udostępniania otwartych danych publicznych.

W chwili obecnej, w otwartym formacie, dostępne są następujące zbiory informacji: