UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

  Stanisław Gorczyca
   
  Adres:
  Urząd Miasta Olsztyna
  Plac Jana Pawła II nr 1
  10-101 Olsztyn
  pokój nr 124

  Sekretariat:
  tel. 89 535-31-20
  lub 89 527-31-11, wew. 335


   

  Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:
  Codziennie w godzinach pracy Urzędu.
   

  Do zadań Sekretarza należy w szczególności:


  1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz kierowanie obiegiem dokumentów i trybem załatwiania spraw wpływających do Prezydenta,
  2) nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu  spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
  3) organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji,
  4) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy  w Urzędzie,
  5) nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na Sesje Rady,
  6) koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów prawnych Rady i Prezydenta,
  7) pełnienie obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Systemu Zarządzania Jakością - nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu,
  8) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
  9) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych  spraw mieszkańców,
  10) dokonywanie z upoważnienia Prezydenta i w jego imieniu czynności prawnych w zakresie stosunku pracy nawiązywanego z pracownikami Urzędu na podstawie umowy o pracę,
  11) prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
  12) pełnienie obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. SZBI oraz organizacyjny i merytoryczny nadzór nad realizacją zadań określonych w Dokumentacji SZBI.

  Sekretarz bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:

  1. Wydział Organizacji i Kadr,
  2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  3. Wydział Zamówień Publicznych,
  4. Biuro Obsługi Klienta,
  5. Urząd Stanu Cywilnego,
  6. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Stanisław Gorczyca - Sekretarz Miasta
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2016-01-11 12:22:30
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2016-01-11
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2022-03-28 11:05:58