UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie


NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH W WYBORACH NA KADENCJĘ 2016-2019

Działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych        (Dz. U. z 2015r., poz. 133 – t.j.)


Ogłaszam nabór kandydatów na ławników na kadencję 2016 - 2019 do:

  • Sądu Okręgowego w Olsztynie – 149 osób, w  tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy -  9 osób,
  • Sądu Rejonowego w Olsztynie –   31 osób, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 18 osób.

 

Podmioty wymienione w art. 162 § 1 ustawy zapraszam do zgłaszania kandydatur obywateli, spełniających wymogi określone w art. 158 § 1 i 3 ustawy, na ławników sądowych w ramach prowadzonego naboru. Zwracam uwagę, że zgodnie
z art. 158
§ 3 ustawy do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art.158 § 1 i 3 ustawy):

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być (art.159 § 1  ustawy):

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693). Kartę można uzyskać w:

  • Biurze Rady Miasta, ul. Wyzwolenia 30, II p., pok. 211, w poniedziałki w godz. 8.00 -16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

 

Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-4 ustawy:

1.    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

2.   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

3.      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;

4.     aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5.      2 aktualne zdjęcia zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2015r. tj.: zrobione na wprost, wymiary 35x45 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym, jednolitym tle (podpisane i zabezpieczone w kopercie);

6.      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;

7.    do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Obywatele zgłaszający kandydata muszą posiadać czynne prawo wyborcze i zamieszkiwać stale na terenie gminy dokonującej wyboru; osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

8.    Dokumenty wymienione pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6. nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;

9.      Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

10.   Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydata na ławników, mogą odbierać karty zgłoszenia kandydata na ławnika w Biurze Rady Miasta Olsztyna           ul. Wyzwolenia 30, pok. 211  lub pobrać załączniki umieszczone na dole strony.


Wypełnione karty zgłoszenia należy składać do dnia 30 czerwca 2015r.

  •  w Biurze Rady Miasta ul. Wyzwolenia 30 pok. 211 (w godzinach: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30)
  •  lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Rady Miasta). Adres do korespondencji:
    Urząd Miasta Olsztyna Biuro Rady Miasta ul. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

30  CZERWCA  2015 r.
jest ostatecznym dniem na złożenie kompletnego zgłoszenia


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta  po upływie wyznaczonego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.

Kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać dokumenty w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

 

Szczegółowych informacji dotyczących naboru kandydatów udzielają pracownicy Biura Rady Miasta pod numerem telefonu:         89/ 527-55-06.

 

           Przewodnicząca Rady Miasta

                 (-)  Halina Ciunel  Podstawa prawna:
PDF, 679,34 KB metryczka
PDF, 32,78 KB metryczka


Załączniki:
DOC, 58 KB metryczka
DOC, 208 KB metryczka
DOC, 22 KB metryczka
DOC, 22 KB metryczka
PDF, 31,06 KB metryczka
Wyniki wyborów na ławników sądowych w kadencji 2016 – 2019:
PDF, 181,08 KB metryczka
PDF, 97,40 KB metryczka
PDF, 96,10 KB metryczka
PDF, 121,65 KB metryczka
PDF, 95,04 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Nabór kandydatów na ławników sądowych w kadencji 2016 – 2019
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2015-06-08 09:24:40
Wytworzył: Sylwia Rudzka
Data wytworzenia: 2015-06-08
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2015-11-02 08:20:52