UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

  Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019r. poz. 1446)
  .


  I. Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania


  Urząd Miasta Olsztyna jako aparat pomocniczy organu jednostki samorządu terytorialnego nie jest zobowiązany do publikowania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, stąd też w Biuletynie Informacji Publicznej nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania.


  II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego


  1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
       1)
  zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
       2) dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
       3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
       4) wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to-przysługiwało Urzędowi Miasta Olsztyna.

  2. Urząd Miasta Olsztyna ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna lub została udostępniona na wniosek.

  3. Urząd Miasta Olsztyna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miasta Olsztyna.

  4. W przypadku, gdy informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na
  warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, Urząd Miasta Olsztyna wskazuje ewentualne warunki udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.


  III. Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat
  za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Miasta Olsztyna może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania.

  Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:
  1. Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z
  nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
  2.
  Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
  3.
  Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

  Urząd Miasta Olsztyna, w celu umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w swoim systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.


  IV. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty


  1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Olsztyna, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

  2. Od decyzji wydawanych przez Prezydenta Olsztyna, w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


  3. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na wniosek, bądź uzyskania informacji niepełnej, wnioskodawcy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna.
  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
  1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Ponowne wykorzystywanie
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2011-12-29 08:45:07
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2011-12-29
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2020-08-27 14:19:31