UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót
  Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej.

  Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Prezydent Olsztyna.

  Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.


  Procedura i opłaty:
  DOC, 54.5 KB metryczka
  JPG, 298,96 KB metryczka
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów w Olsztynie:
  XLS, 50.5 KB metryczka
  XLS, 56.5 KB metryczka
  Informacja o przeprowadzonych kontrolach w żłobkach i klubach dziecięcych w Olsztynie:
  DOC, 169 KB metryczka
  DOC, 174.5 KB metryczka
  DOC, 133.5 KB metryczka
  DOC, 180.5 KB metryczka
  DOC, 167.5 KB metryczka
  DOC, 211 KB metryczka

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje naotemat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem wożłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl


  INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3*


  Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
  z 2019r., poz. 409 ze zm.), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczególności przez:
  1.-zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2.-zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3.-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

   

  Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i wymaga wpisu do rejestru żłobków
  i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

  Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

  1.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy
  i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

  2.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

  3.-rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

   

  Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


  Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

   

   

  *Informacja ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl


  Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. Żłobek:
  PDF, 1,90 MB metryczka
  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Żłobki/kluby dziecięce - wpis do rejestru
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2011-08-01 08:06:08
  Wytworzył: Sylwia Rembiszewska-Piątek
  Data wytworzenia: 2011-08-01
  Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2021-01-03 11:12:01