UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
  - Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),
  - Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
  - wewnętrznej Procedury wchodzącej w skład Systemu Zarządzania Jakością,
  - inne przepisy szczególne na podstawie których Urząd Miasta realizuje swoje zadania.

  Opis zawartości i struktura menu

  Obecna strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna funkcjonuje od 01 czerwca 2009 roku. Dokumenty z okresu 03.09.2003r.–31.05.2009r., w tym Uchwały Rady Miasta podjęte od 03.11.1998r. wyświetlane są jako zasób archiwalny w zakładce Archiwum BIP za okres 2003-2009.

  W górnej części strony BIP znajduje się:
  - herb Miasta Olsztyna oraz logo BIP i napis "Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna" olinkowane do strony startowej,
  - logo BIP wraz z linkiem do strony głównej BIP www.bip.gov.pl, prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  Struktura menu oparta jest o "Menu poziome", które zawiera:
  Menu "Władze Miasta" – znajdują się tu informacje o zakresie działania oraz osobach pełniących funkcje:
  - Przewodniczącego Rady Miasta,
  - Radnych Miasta Olsztyna,
  - Młodzieżowej Radzie Miasta,
  - Prezydenta Olsztyna,
  - Zastępców Prezydenta Olsztyna,
  - Sekretarza Miasta,
  - Skarbnika Miasta.

  Menu "Akty prawne" – treści Uchwał Rady Miasta, Statutu Miasta, Zarządzeń Prezydenta Olsztyna oraz linki do serwisów w których udostępniane są Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz Akty Prawa Miejscowego.

  Menu "Urząd Miasta":
  - informacje adresowe i teleadresowe oraz informacja o rachunkach bankowych Urzędu Miasta,
  - informacje o strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
  - informacje o kontrolach prowadzonych w Urzędzie Miasta oraz przez Urząd Miasta,
  - informacje o naborach na wolne stanowiska urzędnicze,
  - treści regulaminów organizacyjnych Wydziałów/Biur/Zespołów Urzędu Miasta oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta,
  - informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach, archiwach,
  - informacja o funkcjonującym w Urzędzie Miasta, Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2008,
  - informacja o przedmiotach będących w posiadaniu Biura Rzeczy Znalezionych,
  - informacje o sposobach załatwiania spraw w Wydziałach/Biurach Urzędu Miasta, zawarte w kartach usług.

  Menu "E-urząd":
  - informacje o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta drogą elektroniczną przy użyciu „Elektronicznej Skrzynki Podawczej” oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
  - przy pomocy zakładki "Rezerwacja kolejki" interesant ma możliwość umówienia się na wizytę w Urzędzie na konkretny dzień i dokładną godzinę,
  - zakładka "Wyszukiwanie Lokalu Wyborczego" – umożliwia uzyskanie informacji o numerze i adresie obwodowej komisji wyborczej, do której mieszkaniec miasta musi się udać aby oddać swój głos w odbywających się w danej chwili wyborach,
  - wyszukiwarki umożliwiające sprawdzenie stanu sprawy: wydanie dowodu osobistego, wydanie prawa jazdy, wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  - wyszukiwarka przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  Menu "Informacje":
  - informacje o budżecie i finansach miasta,
  - informacje o realizowanych przez miasto inwestycjach, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  - informacje publikowane w ramach „Informacji o środowisku”,
  - ogłoszenia o konkursach dla Organizacji Pozarządowych;
  - oświadczenia majątkowe osób zobowiązanych do ich składania,
  - informacje o udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej przez Prezydenta Olsztyna,
  - informacje o ogłaszanych przetargach na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,
  - informacje o Wyborach i referendach,
  - ogłoszenia o przetargach na wykonanie usług/dostaw/robót budowlanych zamawianych przez Urząd Miasta,
  - informacje i treści dokumentów z zakresu rozwoju Miasta,

  Menu "Miejskie Jednostki Organizacyjne" – podstawowe dane teleadresowe dotyczące podmiotów podległych Samorządowi Miasta Olsztyna oraz informacje o ogłaszanych naborach na kierownicze stanowiska pracy.

  Menu "Informacja publiczna":
  - Udostępnianie informacji publicznej na wniosek - informacje o sposobie udostępniania informacji publicznej nieopublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej.
  - Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych - zawiera zasady i warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
  - Archiwum BIP za okres 2003-2009 – zawiera link do prowadzonego przez Urząd Miasta Olsztyna w okresie od 03.09.2003r. do 31.05.2009r. archiwalnego Biuletynu Informacji Publicznej,
  - Instrukcja BIP - instrukcja korzystania ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz o sposobie udostępniania informacji publicznej nieopublikowanej w BIP,
  - Kontakt-Redakcja BIP - zakładka zawiera informacje o osobach publikujących informacje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna.

  Ponadto BIP Urzędu Miasta Olsztyna jest wyposażony w wyszukiwarki umożliwiające szybki dostęp do poszukiwanych treści:
  - podstawową - znajdującą się na stronie startowej BIP Urzędu Miasta,
  - Uchwał Rady Miasta,
  - Zarządzeń Prezydenta Olsztyna,
  - przedsiębiorców,
  - spraw,
  - oświadczeń majątkowych,
  - zamówień publicznych.


  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek - szczegółowa procedura:

  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Instrukcja BIP
  Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
  Data udostępnienia: 2009-09-16 08:46:12
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2009-09-16
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2020-01-24 11:20:32