UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek


Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu i niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek. Przykładowy druk wniosku stanowi załącznik do Karty usługi OK-02 Udostępnienie informacji publicznej na wniosek.

Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.
Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np. osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej skrzynki podawczej, poczty elektronicznej lub faksem.

W przypadku wniosków przekazywanych pocztą elektroniczną, należy przesyłać je na adres:
kancelaria.ogolna@olsztyn.eu
Nie jest wymagane opatrywanie takich wniosków podpisem elektronicznym.

Odpowiedź na wniosek udzielana jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie Urząd wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji o odmowie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miasta Olsztyna może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
1) żądana informacja nie jest informacją publiczną,
2) Urząd Miasta Olsztyna nie dysponuje żądaną informacją,
3) istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

Procedury udostępniania informacji publicznej obowiązujące w Urzędzie Miasta Olsztyna oraz wzory wniosków:
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wprowadził do BIP: Mirosław Sokolnicki
Data udostępnienia: 2009-09-05 11:11:02
Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
Data wytworzenia: 2009-09-05
Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
Ostatnio modyfikował: Mirosław Sokolnicki
Data modyfikacji: 2016-12-16 08:52:02