UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

 • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót  dr inż. Piotr Grzymowicz
   
  Adres:
  Urząd Miasta Olsztyna
  Plac Jana Pawła II nr 1
  10-101 Olsztyn
  pokój nr 124
   
  Sekretariat:
  tel. 89 527-46-23
  lub 89 527-31-11, wew. 450

  dr Piotr Grzymowicz - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Doktor nauk technicznych. Fachowiec, społecznik, nauczyciel akademicki. W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna. Od 2009 roku prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na to stanowisko był wykładowcą na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sześciokrotnie wybierany na radnego Rady Miasta Olsztyna w kadencjach: 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014, 2014–2018, 2018–2023.

  W trakcie prezydentury Piotra Grzymowicza zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji: przywrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jez. Ukiel, zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, uruchomiono Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera” oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic.

  Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem „Lidera Samorządu 2016”, przyznanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz został laureatem „Złotej Dziesiątki” rankingu „Perły Samorządu 2017”, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”. Żonaty. Ma trzech synów i troje wnucząt.

  PDF, 187,15 KB metryczka

  Zarządzenia Prezydenta          Informacje z działalności          Patronaty Prezydenta           Przyjęcia interesantów:

  Prezydent lub wyznaczony Zastępca Prezydenta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 15.30 do 17.00, po uprzednim zapisaniu się na spotkanie. Zapisy odbywają się w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Klienta - telefon: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482.


  Przedmiot działania i kompetencje Prezydenta:

  Prezydent kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika. Prezydent jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.

  Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
  1) kierowanie sprawami Miasta,
  2) reprezentowanie Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
  3) realizowanie budżetu Miasta,
  4) kierowanie pracą Urzędu,
  5) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
  6) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
  7) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
  8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
  9) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
  10) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
  11) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  12) podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania mieniem Miasta,
  13) wydawanie zarządzeń,
  14) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
  15) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
  16) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
     a) wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w  szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
     b) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
     c) zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
     d) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
  17) kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.

  Prezydent część spraw Miasta może powierzyć Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi.
  W sprawach powierzonych, Zastępcy Prezydenta realizują kompetencje Prezydenta jako organu wykonawczego gminy oraz kompetencje Starosty.
  Prezydent może upoważnić swoich Zastępców do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządzania mieniem.

  W czasie nieobecności Prezydenta Jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem i Miastem realizuje Pierwszy Zastępca Prezydenta.

  Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne:

  1) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Promocji, Kultury i Sportu
  2) Biuro Rady Miasta,
  3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

  4) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich,
  5) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków,
  6) Biuro Promocji i Turystyki,
  7) Biuro Kontroli,
  8) Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego,
  9) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
  10) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  11) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej,
  12) Biuro ds. Obsługi Prawnej,
  13) Audytora Wewnętrznego,
  14) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka,
  15) Olsztyński Teatr Lalek,
  16) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
  17) Biuro Wystaw Artystycznych,
  18) Miejski Ośrodek Kultury,
  19) Miejską Bibliotekę Publiczną,
  20) Straż Miejską,
  21) Powiatową Administrację Zespoloną w tym:
         a) Komendę Miejską Policji,
         b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
         c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna.
   

  Rejestr zmian
  Nazwa dokumentu: Piotr Grzymowicz - Prezydent Olsztyna
  Wprowadził do BIP: Adrian Pisarenko
  Data udostępnienia: 2008-10-21 15:06:40
  Wytworzył: Mirosław Sokolnicki
  Data wytworzenia: 2008-10-21
  Odpowiedzialny: Mirosław Sokolnicki
  Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
  Data modyfikacji: 2022-03-28 10:55:45